Všeobecné obchodné podmienky
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu eshop.thestudent.sk medzi prevádzkovateľom Studentlab s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“).
1. Všeobecné ustanovenia
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
3. Práva a povinnosti predávajúceho
4. Práva a povinnosti kupujúceho
5. Dodacie podmienky
6. Kúpna cena
7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare
8. Osobné údaje a ich ochrana
9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)
10. Výmena tovaru
11: Záverečné ustanovenia
1. Všeobecné ustanovenia
1.    Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
2.    Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Studentlab s.r.o., so sídlom Kpt. Pavlíka 600/3, 089 01 Svidník, IČO: 50389467, číslo živnostenského registra: 780-9633, DIČ: 2120305407 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
3.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
4.    Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
5.    Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke „Dostupnosť“ a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
6.    Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
1.    Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.
2.    Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
•    e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
•    kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
•    telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.
1.    Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako „Potvrdenie objednávky“, o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky.
2.    Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
•    dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,
•    názov a cenu tovaru, cenu prepravy,
•    adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,
•    podmienky a spôsob prepravy.
1.    Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu eshop@thestudent.sk
2.    Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.
3.    Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie oznámenia zo Slovenskej pošty. V prípade neprevzatia zásielky v odbernej lehote bude kupujúcemu uložená pokuta vo výške 5,60 € čo zodpovedá výške vzniknutých nákladov.
3. Práva a povinnosti predávajúceho a jeho ochranu pri preprave,
•    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
•    odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe výmenný formulár a daňový doklad (faktúru).
1.    Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
4. Práva a povinnosti kupujúceho
1.    Kupujúci je povinný:
•    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
•    zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
•    nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
1.    V prípade neprevzatia zásielky v odbernej lehote bude kupujúcemu uložená pokuta vo výške 5,60 € čo zodpovedá výške vzniknutých nákladov.
2.    Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.
5. Dodacie podmienky
1.    Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov a fotografií predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
2.    Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
3.    Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 18 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu odoslaný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Predávajúci vráti kupujúcemu prípadnú zálohu uhradenú vopred, zníženú o pokutu vo výške 5,60 € čo zodpovedá výške vzniknutých nákladov zo strany predávajúceho.
4.    Rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v popisoch produktov a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
5.    Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
6.    Poštovné v rámci Slovenskej Republiky:
•    Výška poštovného pri platbe vopred (prevodom) na účet predávajúceho pri zvolení doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty je 2,00€.
•    Výška poštovného pri platbe na dobierku je 2,10€, doručenie je zabezpečované prostredníctvom Slovenskej Pošty.
1.    Poštovné v rámci Českej Republiky a do iných krajín sveta:
•    Výška poštovného do Českej Republiky je 4,90€.
6. Kúpna cena
1.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.
2.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
3.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare
1.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
2.    Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho.
8. Osobné údaje a ich ochrana
1.    Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
2.    Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
3.    Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
4.    Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
5.    Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
6.    Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
7.    Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.
8.    Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.
9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)
1.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
2.    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
3.    Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
4.    Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
•    kupujúci odošle predávajúcemu oznamovací e-mail (eshop@thestudent.sk) o odstúpení od kúpnej zmluvy, pričom tento e-mail musí byť predávajúcemu doručený do skončenia doby na vrátenie tovaru.
•    vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoškodený, bez známok používania, kompletný, (vrátane príslušenstva, darčekov, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou).
•    kupujúci je povinný pribaliť k tovaru faktúru a vyplnený výmenný formulár, ktorý bol pribalený k objednávke, kde uvedie okrem iných požadovaných údajov IBAN, na ktorý majú byť vrátené peniaze.
•    kupujúci odošle tovar vo forme doporučenej zásielky, pričom hradí prepravné náklady.Kupujúci odošle tovar späť na korešpondenčnú adresu predávajúceho, uvedenú vo výmennom formulári.
•    tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
1.    Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na IBAN a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
2.    Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.
10. Výmena tovaru
1.    Kupujúci má právo na výmenu zakúpeného tovaru do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
2.    Pri výmene tovaru podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
•    kupujúci odošle predávajúcemu oznamovací e-mail (eshop@thestudent.sk) o výmene tovaru, pričom tento e-mail musí byť predávajúcemu doručený do skončenia doby na výmenu tovaru.
•    vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoškodený, bez známok používania, kompletný, (vrátane príslušenstva, darčekov, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou).
•    kupujúci je povinný pribaliť k tovaru faktúru a vyplnený výmenný formulár, ktorý bol pribalený k objednávke, kde uvedie okrem iných požadovaných údajov IBAN, na ktorý bude vrátený prípadný finančný rozdiel medzi vráteným a vymeneným produktom.
•    kupujúci odošle tovar vo forme doporučenej zásielky, pričom hradí prepravné náklady.Kupujúci odošle tovar späť na korešpondenčnú adresu predávajúceho, uvedenú vo výmennom formulári.
•    tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
1.    Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre výmenu tovaru, predávajúci po obdržaní vráteného tovaru zašle kupujúcemu na náklady kupujúcemu vymenený tovar v lehote do 5 pracovných dní.
2.    Kupujúcemu tak vzniká povinnosť preplatiť prepravné náklady spojené s odoslaním vymeneného tovaru.
3.    Vymenený tovar bude kupujúcemu odoslaný dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty vo výške poštovného 2,10€.
4.    V prípade finančného rozdielu medzi vráteným a vymeneným tovarom vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru vzniknutý rozdiel na IBAN, ktorý kupujúci uviedol vo výmennom formulári.
5.    V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať výmenu tovaru a vrátený tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
11. Záverečné ustanovenia
1.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
2.    Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
3.    Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.
4.    Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
5.    Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
V Svidníku, dňa 23. septembra 2016.
 
Kontakt
•    Studentlab s.r.o.
•    Kpt. Pavlíka 600/3,
•    08901 Svidník
•    IČO: 50 389 467
•    DIČ: 2120305407
•    IČ DPH: SK2120305407
•    SWIFT: GIBASKBX
•    Č. účtu: SK4609000000005115278267
•    ORSR okr. súd Prešov č. 33105/P
•    tel.: +421905184618